SATURS

Ievadvārdi 

Preface 

I daļa

Gramatika, leksika, stilistika

Vārda diahroniskais un areālais aspekts

9

11

Māris Baltiņš

Latviešu literārā biedrība un skolotāja Pētera Zēvalda savāktais jaunvārdu un mazāk zināmo vārdu krājums (1874)

Latvian Literary Society and Collection of Neologisms and Less Known Words (1874) of Teacher Pēteris Zēvalds 

14

Brigita Bušmane

Ieskats latviešu valodas izloksnēs apzinātajos biezputru nosaukumos

Insight Into the Names of Porridge Attested in Regional Subdialects

of Latvian 

23

Anete Daina

Numerāļi Ērģemes izloksnē un tās apkaimē

Numerals in Ērģeme Subdialect and its Surroundings 

34

Аgnese Dubova

Zinātniskā raksta ievada struktūrelementi un to formulējumi

Die Textbausteine der Einleitung des wissenschaftlichen Artikels und deren Formulierungen 

40

Anna Frīdenberga

Darinājumu ligzda ar pamatvārdu gādāt senajos latviešu rakstu avotos

Word-Formation Nest with the Basic Word gādāt in the Early Latvian Written Sources 

49

Iveta Kopankina, Artūrs Viļums

Deiktiskās, prospektīvās un retrospektīvās frāzes zinātnes valodā

Deictic, Prospective and Retrospective Constructions in the Latvian Language of Science 

63

Karīna Krieviņa

Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapu piemiņas zīmju uzrakstos

Personal Names on Tombstones Inscriptions of the Verbeļi Cemetery in Nīca Municipality 

71

Sintija Ķauķīte

Pieturzīmes senajos latviešu tekstos

Punctuation Marks in Early Written Latvian Texts 

83

Dite Liepa, Kristīne Mežapuķe

Ieskats TV žurnālistu valodas lietojumā (2019–2020)

Overview of TV Journalists’ Language Usage (2019–2020) 

94

Evija Liparte

Mājsēde, skorbuļēra, tišmājis, sejauts un citi – ieskats 2020. gadā lietotajos saliktajos lietvārdos

Mājsēde, skorbuļēra, tišmājis, sejauts und andere: Einblick in die Substantivkomposita des Jahres 2020 

107

Ilga Migla

Daži etnonīmi latviešu valodas frazeoloģismos

Einige Ethnonyme in den Phraseologismen der lettischen Sprache 

119

Ieva Ozola

Rakstīts izloksnē: Lejaskurzemes izlokšņu teksti

Geschrieben in Mundart: Texte der niederkurländischen Mundarten 

127

Anna Stafecka

Darbības vārda tagadnes no-celmi latviešu valodas izloksnēs

The no-Stems of Verbs in Latvian Dialects 

137

Ilze Štrausa

Ieskats kaķu vārdu izvēles motivācijā

Insight into the Motivation of Choosing Cat Names 

147

Agris Timuška

Paradīzes ābols un tā līdzinieki Eiropas valodās: ģeolingvistisks pārskats

Apple of Paradise and Its Cognates in Dialects of European Languages:

A Geolinguistic Survey 

157

Jānis Valdmanis

Laimdots Ceplītis – nozīmīga personība latviešu valodniecībā

Laimdots Ceplītis – an Important Personality in Latvian Linguistics 

162

Daira Vēvere

Lingvistisko īpatnību paralēles kursiskajās un dziļajās tāmnieku izloksnēs

The Parallels of the Linguistic Features in the Curonian and Tamian Subdialects 

171

   

II daļa

Valoda un vide, terminoloģija, tulkošanas jautājumi

Vārda sinhroniskais aspekts

 

Līga Beļicka, Ruta Svētiņa

Use of Online Lexicographic Tools for the Promotion of Academic Skills in the Course of English for Specific Purposes

Leksikogrāfisko tiešsaistes rīku izmantošana nozares angļu valodas kursā vispārējo akadēmisko prasmju attīstīšanai 

182

Olga Billere

Sakāmvārdi un parunas: atšķirīgais un līdzīgais

Proverbs and Sayings: Differences and Similarities 

191

Baiba Egle

The Case of the Rucava Brioche: Aspects of Interpreting and Written Text Production

Rucavas tīkla patentadījums: mutiskās tulkošanas un rakstiskas tekstrades aspekti 

200

Eglė Gabrėnaitė, Domantė Vaišvylaitė

Pandemijos retorika: argumentavimo strategijos socialinio tinklo „Facebook“ komentaruose

Pandemic Rhetoric: Argumentation Strategies of Social Media “Facebook” Comments 

210

Linda Gaile

Die Bedeutung der Redekorpora in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung

The Importance of the Speech Corpus in the Research of Simultaneous Interpreting in the Target Language 

224

Andrejs Gorbunovs

Bērnu tiesību diskurss Apvienotajā Karalistē

Children Rights Discourse in United Kingdom 

 

236

Sigita Ignatjeva

Zinātnes valoda Džeimsa Džoisa pētniecībā

Scientific Language in Joycean Studies 

244

Nedas Jurgaitis

Zur Entstehung und Entwicklung des begriffes „Konzept“ in der kognitiven Semantik

Origins and Evolution of the Notion “Concept” in Cognitive Semantics 

251

Inga Kaija, Daiva Puškorjute-Riduliene

Darbības vārdi būt un būti otrās baltu valodas apguvē

Verbs būt and būti in Acquisition of the Second Baltic Language 

260

Regīna Kvašīte, Kazimiers Župerka

Lauku iedzīvotāju nosaukumi lietuviešu un latviešu valodā

Names of Villagers in the Lithuanian and Latvian Languages 

267

Diāna Laiveniece

Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums

First Sentence: The Announcement of a Scientific Article 

281

Dzintra Lele-Rozentāle, Baiba Egle

Globalizācija, reģionālā specifika un valodu lietojums zinātniskajos rakstos

Globalisierung, regionale Spezifik und Sprachengebrauch in wissenschaftlichen Artikeln 

292

Diāna Liepa

Svešvalodu mācības: vienotas pieejas meklējumos

Foreign Language Studies: In Search of a Common Approach 

302

Nijolė Litevkienė

Anatomical Terms in Jurgis Žilinskas’ Short Textbook of Osteology and Syndesmology 

315

Olena Materynska

Anthropozentrische Darstellung und Rezeption des Krieges im Deutschen und Ukrainischen 

323

Līga Romāne-Kalniņa

Latvijas prezidenta Egila Levita runu valodiskais profils: ceremoniālā, juridiskā vai politiskā retorika?

The Linguistic Profile of the Speeches of the President of Latvia Egils Levits: Ceremonial, Judicial, or Political Rhetoric? 

 

333

Dzintra Šulce, Dana Tihomirova

Citāti zinātniskajos tekstos un ar to lietojumu saistītie komentāri

Quotes in Scientific Texts and Comments Related to Their Use 

346

Ziņas par autoriem / About the Authors 

355

Ievadvārdi

 

Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” 25. laidienā tematiski tiek saglabāta tradīcija – analizēt vārdu no daudzveidīgiem skatpunktiem dažādās valodniecības nozarēs. Rakstu autori ir dažādu Latvijas augstskolu mācībspēki un citu zinātnisko institūciju darbinieki, kā arī pētnieki no Lietuvas un Ukrainas. Ņemot vērā pētījuma aspektu, krājums ir strukturēts divās daļās. Raksti ir publicēti latviešu, lietuviešu, angļu un vācu valodā.

Krājuma 1. daļā lasītāji var iepazīties ar pētījumiem diahroniskajā un areālajā lingvistikā.

Vairāki raksti veltīti izlokšņu morfoloģijai un fonētikai. To tematika un pētāmie avoti ir dažādi: ir analizēts gan vienas izloksnes (Ērģemes) numerāļu lietojums (Anete Daina), gan izlokšņu grupas (kursisko un dziļo tāmnieku izlokšņu) fonētisko un morfoloģisko īpatnību paralēles (Daira Vēvere), gan vienas morfoloģiskās formas (verbu tagadnes no-celmu) lietojuma īpatnības dažādos latviešu valodas dialektos un izloksnēs (Anna Stafecka).

Leksikas un seamantikas jomā plašu areālu aptver Brigitas Bušmanes pētījums par ēdienu nosaukumiem, sniedzot ieskatu par biezputru nosaukumiem Latvijas izloksnēs. Ar ļoti plašu areālu saistīts Agra Timuškas ģeolingvistiskais pētījums par tomāta nosaukumu Eiropas tautu valodās.

Dažos rakstos tiek turpināta Liepājas valodniekiem raksturīgā Lejaskurzemes tēma. Ievas Ozolas rakstā parādīts, kā Lejaskurzemes izlokšņu īpatnības atspoguļojas 20. gadsimta 2. pusē un 21. gs. rakstītos daiļliteratūras un publicistikas tekstos, bet Karīnas Krieviņas pētījumā par personvārdiem Nīcas pagasta Verbeļu kapu uzrakstos apvienots sociolingvistiskais un onomastiskais skatījums.

Leksikas vēstures aspektā pētīti etnonīmi frazeoloģismos (Ilga Migla), kā arī darinājumi ar pamatvārdu gādāt senajos latviešu rakstu avotos (Anna Frīdenberga). Pieturzīmju lietojuma izpētei senajos latviešu tekstos pievērsusies Sintija Ķauķīte.

Diahroniskajā aspektā lasītāji var iepazīt divu valodnieku vēsturisko devumu latviešu valodniecībā. Māris Baltiņš sniedzis plašu ieskatu 19. gadsimta skolotāja un valodas pētnieka Pētera Zēvalda (Peter Seewald) darbībā, bet Jāņa Valdmaņa raksts veltīts Laimdotam Ceplītim – nozīmīgai personībai latviešu valodniecībā 20. gadsimta 2. pusē.

Mūsdienu valodas pētījumos galvenokārt apskatīti ar leksiku saistīti temati. Dite Liepa un Kristīne Mežapuķe ir analizējušas TV žurnālistu valodas lietojumu valodas kultūras aspektā, akcentējot galvenās leksikostilistiskās kļūdas un iesakot to novēršanu. Evija Liparte ir pētījusi interneta portālu valodu un atklājusi daudz jaunvārdu – saliktu lietvārdu – kas radušies Covid-19 pandēmijas laikā un semantiski atspoguļo ar šo laiku saistītās reālijas un procesus, kā arī interesanti parāda cilvēku jaunradi vārddarināšanā. Ilzes Štrausas rakstā socioonomastikas aspektā analizēti faktori, kas motivējuši kaķu vārdu izvēli mūsdienās.

Vairāki valodnieki pievērsušies zinātnes valodas struktūrai: Agnese Dubova analizējusi zinātniskā raksta ievada struktūras elementus, bet Ivetas Kopankinas un Artūra Viļuma rakstā izpētīti un izvērtēti tekstveides elementi, kas kalpo vietas un laika dimensijas izteikšanai latviešu zinātniskajos rakstos.

Krājuma 2. daļu veido raksti, kas izstrādāti, analizējot nozīmīgus mūsdienu valodniecības jautājumus sinhroniskajā aspektā trīs tematiskajos lokos. Visplašāk ir pārstāvēta valodas un vides izpēte. Vairāki raksti ir veltīti zinātnes valodas raksturojumam – tekstveides skatījumā (Diāna Laiveniece; Dzintra Šulce, Dana Tihomirova), valodu izvēles ziņā (Dzintra Lele-Rozentāle, Baiba Egle), Džeimsa Džoisa pētniecībā (Sigita Ignatjeva).

Gramatikas un semantikas jautājumi skatīti latviešu valodas verba būt un lietuviešu valodas būti salīdzinājumā, jo šo nozīmju atšķirības ir svarīgas baltu valodu apguvē (Inga Kaija, Daiva Puškorjute-Riduliene (Daiva Puškoriutė-Ridulienė)). Ir izzinātas teorētiskās un praktiskās pilnveides iespējas svešvalodu mācībās (Līga Beļicka, Ruta Svētiņa; Diāna Liepa). Ir aktualizēta pandēmijas un valsts prezidenta retorika (Egle Gabrenaite (Eglė Gabrėnaitė), Domante Vaišvilaite (Domantė Vaišvylaitė); Līga Romāne-Kalniņa), aprakstīts bērnu tiesību diskurss (Andrejs Gorbunovs). Regīna Kvašīte un Kazimiers Župerka ir salīdzinājuši lauku iedzīvotāju nosaukumus lietuviešu un latviešu valodā, bet Olga Billere – atšķirīgo un līdzīgo sakāmvārdos un parunās.

Tulkošanas jautājumiem ir veltīti divu autoru darbi (Baiba Egle; Linda Gaile), tikpat – terminoloģijas problemātikai (Neds Jurgaitis (Nedas Jurgaitis); Nijole Litevkiene (Nijolė Litevkienė)).

Zinātnisko rakstu krājums „Vārds un tā pētīšanas aspekti” ir indeksēts EBSCO datubāzē, informācija par krājumu un tajā publicētie raksti ir pieejami Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā. Visiem šajā rakstu krājumā publicētajiem rakstiem ir piešķirts DOI indekss.

Var novēlēt saistošu lasīšanu un vērtīgu iedziļināšanos valodniecības tematikā.

 

Gunta Smiltniece, Linda Lauze,

zinātnisko rakstu krājuma

„Vārds un tā pētīšanas aspekti”

atbildīgās redaktores

 


SATURS

I daļa

Fonētika, gramatika, leksika, stilistika

Vārda diahroniskais un areālais aspekts

 

Brigita Bušmane

Dravanta, svilpene, circeņu zupa un citi putru resp. zupu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs 
Dravanta, svilpene, circeņu zupa and other Names of Porridge resp. Soup in Regional Sub-dialects of Latvia

Anna Frīdenberga

Pēda, pēdējs un pēdīgs 16. un 17. gadsimta rakstu avotos
Pēda, pēdējs and pēdīgs in the Written Sources of the 16th and 17th Centuries

Daiki Horiguči

Aizgūto pamatverbu un prefiksverbu lietojuma skaitliskās attiecības
Quantitative Relations of the Use of Loaned Base-verbs and Prefixed Verbs

Ilga Jansone

Silvijas Raģes (1928.2.XI–1976.20.VII) devums latviešu valodniecībā
Contribution of Silvija Raģe (1928.2.XI1976.20.VII) to Latvian Linguistics 

Agita Kazakeviča

Divdabis un palīgteikums jeb plašākas konstrukcijas ar divdabi mūsdienu tekstos
Participle and Subordinate Clause or Extended Detached Participle Constructions in Contemporary Texts

Iveta Kopankina

Vadībzinātnes jomas zinātnisko tekstu ievaddaļu makrostruktūras un mikrostruktūras sākotnējās izpētes rezutāti
Results of the Pilot Study of Macro- and Microstructures in the Introductory Parts of Scientific Texts in Management Science 

Justīne Kuzņecova

Leksēmas krāpt, krāpnieks un to sinonīmi latviešu tautasdziesmās
Lexemes krāpt ‘to cheat’, krāpnieks ‘cheater’and Their Synonyms in Latvian Folksongs

Sintija Ķauķīte

Abreviatūras publicistikā un interneta portālos
Abbreviations in Mass Media Texts and Internet Portals 

Kristīne Levāne-Petrova

Ciešamās kārtas tagadnes divdabju funkcionālā daudznozīmība
The Present Passive Participle and Its Different Functions in Latvian

Liene Markus-Narvila

Ā-celma verbu vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas refleksīvās formas galotne: LVDA materiāli
Die Endung der Reflexivform des Verbes mit ā-Stamm in der 2. Person Singular und Plural: das Material des LVDA 

Rafael Martin Calvo

Morphological Typology of Affixed Evaluative Forms in Spanish and Latvian
Afiksēto evaluatīvo atvasinājumu morfoloģiska tipoloģija spāņu un latviešu valodā 

Bronius Maskuliūnas

Senųjų lietuviškų tekstų leksikos semantika: liežuvis ir kalba
The Vocabulary of Old Lithuanian Texts: the Nouns liežuvis ‘tongue’ and kalba ‘language’ 

Ieva Ozola

Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji
Die in den beschreibungen der Niederkurländische Mundarten nicht Erwähnten, Teilweise Deklinierbaren Partizipien 

Sanda Rapa

Vietvārda mūžs
Curriculum Vitae of Place Name 

Anitra Roze

Jaunvārdu atlases kritēriji „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”
Criteria for Selecting Neologisms to Include in the „Modern Latvian Dictionary” 

Anna Stafecka

Dažas verba formu paralēles Latgalē un Lejaskurzemē
Some Parallel Verb Forms in Latgale and Lower Kurzeme 

Daiga Straupeniece

Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs
Linguistic Features in the 1960s Letters of Informant from Butinge and Šventoji  

Agris Timuška

Daži dialektāli graudkopības termini: ģeolingvistisks pārskats
Some Dialectal Grain Farming Terms: a Geolinguistic Survey  

Anta Trumpa

Daži īpatnēji negatīvu īpašību apzīmējumi Jaunās Derības latviešu tulkojumā (1685)
Some Specific Denotations of Negative Qualities in the 1685 Latvian Translation of the New Testament

Edita Valiuliene

The Metaphoric Use of the English cool and its Cultural Background
Metaforiskais cool lietojums angļu valodā un tā kultūrkonteksts 

 Daira Vēvere

Patskaņu un divskaņu zuduma un ar to saistīto fonētisko pārveidojumu noturīgums dziļajās tāmnieku izloksnēs
The Stability of the Loss of Monophthongs and Diphthongs and Related Phonetic Changes in the Deep Tamian Subdialects 

II daļa

Valoda un vide
Terminoloģija
Tulkošanas jautājumi

Vineta Apse
Monta Farneste

Problems in Tertiary Level Essays
Problēmas augstskolas līmeņa esejās 

Ilze Auziņa
Kristīne Levāne-Petrova
Roberts Darģis

Latviešu valodas apguvēju kļūdu analīze: pareizrakstības kļūdas
Analysis of the Latvian Language Errors: Spelling Errors  

Agata Babina

Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem
The Use of the Verb to be in Spanish and Latvian Languages for Linguodidactic Purposes 

Agita Baltgalve

Vārds kā simbols ķīniešu „Pārmaiņu grāmatā”
Word as a Symbol in Chinese "Book of Changes” 

Karolina Butkuvienė

Identity Construction through Linguistic Means: Case studies of Young Adult Fiction
Zur Bedeutung der Sprachmittel bei der Identitätsfindung: Untersuchung der Jugendliteratur 

Aina Būdvytytė
Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Tėvas kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių ir
vokiečių kalbų pasaulėvaizdžiuose

The Father as a Reference Point of the World Categorization in the Worldviews of the Lituanian and German Languages 

Agnese Dubova

Sekundāro zinātnisko tekstu atlase un to makrostruktūras izpēte
Wahl der sekundären wissensschaftlichen Texte und deren makrostrukturelle Erforschung 

Andrejs Gorbunovs

Bērnu tiesību valodas vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā:
bērnu tiesību valodas salīdzinājums Vietējo civillikumu kopojumā un Civillikumā

Historical Development of Children’s Rights Language in Latvia: Comparison of Children’s Rights Language in Local Civil Code and Civil Law 

Ingars Gusāns
Mūzikas kluba „Melnā piektdiena“ afišas intervietnē
www.facebook.com
Music club᾽s "Melnā piektdiena" Posters in www.facebook.com 

Anita Helviga

Vārda episks nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā
Meaning Transformation of the Word episks in the Contemporary Latvian Language 

Larisa Iļjinska 
Oksana Ivanova

Pragmatic Adaptation within Cognitive Approach to Translation of Popular Science Texts
Pragmatiskā adaptācija kognitīvajā pieejā populārzinātnisko tekstu tulkošanai

Oksana Ivanova

LSP Text Translation Teaching: Communicative Competence
VSM teksta tulkošanas mācīšana: komunikatīvā kompetence

Inga Kaija

Pretējā virziena valodas apguvēju tekstu analīze valodas apguvē
Analysis of Opposite Direction Learner Texts in Language Acquisition

Игopь Kopoлeв

Moдycная opганизация дискурсивных практик национального кооперативного коммуникативного поведения украинцев, русских, литовцев и американцев (США)
Mode-organization of Discursive Practices of the National Cooperative Communicative Behaviour of Ukrainians, Russians, Lithuanians, and Americans (USA)

Nijolė Litevkienė
Jeļena Korosteļova

Evolution of Lithuanian Anatomical Terominology: Anatomical Terms in Kazimieras Kuzavinis’ Dictionary Lotynų-Lietuvių kalbų žodynas
Lietuviešu anatomijas terminu attīstība: anatomijas termini Kazimiera Kuzaviņa Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcā 

Vineta Poriņa

Kritiskā incidenta metode Latvijas sabiedrības divvalodības pētniecībā 
The Critical Incident Technique in the Research into Bilingualism in Latvia’s Society

Valda Rudziša
Silga Sviķe
Solvita Štekerhofa

Juridisko pamatterminu glosārijs līgumtiesībās Latvijā izdoto nozarvārdnīcu kontekstā
Glossary of Contract Law Terms in the Context of Term Glossaries Issued in Latvia

Jānis Sīlis

Intertekstualitāte kanoniska oriģināldarba interpretācijā netradicionālā angļu avottekstā un tā latviešu tulkojumā
Intertextuality in an Untraditional English Source Text Based on an Interpretation of a Canonic Original Text and a Latvian Translation of the Source Text 

Haтaлия Cтeфaнoвa

Meтодическая процедура приминения сопоставительно-параметрического метода для анализа сем оценочно-маркированных слов англ. good / укр. добрий-добро 
Methodological Procedure of Applying the Comparative-Parametric Method for the Analysis of Semes of Evaluative Marked Words En. good/Ukr. добрий-дoбро  

Solveiga Sušinskienė

Nominalizations as Cohesive Devices in Mass Media Texts
Nominalizācijas kā sakarīguma paņēmieni plašsaziņas līdzekļu tekstos 

Silga Sviķe
Arturs Stalažs

Jaunās botāniskās vārdnīcas” mikrostruktūra: tradicionālais, mainīgais, inovatīvais
Microstructure of the New Dictionary of Botanical Terms: Traditional, Variable and Innovative Aspects 

Ilze Štrausa

Kāpēc tevi tā sauc?
Why is That Your Name? 

Daiva Šveikauskienė
Arūnas Ribikauskas
Vytautas Šveikauskas

Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas
Computerkodierung der Wörter von litauischen Sprache