Zinātnisko rakstu krājums

 

 

SATURS
I daļa
Fonētika, gramatika, leksika, stilistika
Vārda diahroniskais un areālais aspekts


Rima Bakšienė
Lietuvių tarmių transkripcija IPA simboliais:
pietų aukštaičių ypatybių analizė

Lietuviešu dialektu transkripcija ar IPA simboliem:
dienvidaukštaišu īpatnību analīze


Brigita Bušmane
Sīku klimpiņu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs

Names of Small Dumplings in Regional Subdialects of Latvian


Rafael Martin Calvo
Approaches to the Semantic Characterization of Evaluative Forms

Evaluatīvo atvasinājumu semantiskā raksturojuma metodes


Agnese Dubova
Egita Proveja
Projekts „Zinātnisko ievadtekstu valoda un struktūra” –
korpuslingvistiskie paņēmieni zinātnisko tekstu analīzē

Projekt „Sprache und Struktur der wissenschaftlichen
einleitenden Texte”: Korpuslinguistische Verfahren
zur Analyse von wissenschaftlichen Texten


Anna Frīdenberga
LAIME un NELAIME 16. un 17. gadsimta rakstu avotos

LAIME and NELAIME in the Written Sources
of the 16th and 17th Centuries


Dalia Jakaitė
Dievo žodis ir moteris moderniojoje poezijoje

Wort Gottes und Frau in der modernen Poesie


Agita Kazakeviča
Darbības vārda būt formas sekundāri predikatīvā funkcijā

Forms of the Verb būt ‘to be’ in a Secondary Predicative Function


Diāna Laiveniece
Prievārdiskās konstrukcijas ar pa –
jaunas un ne tik jaunas tendences

Prepositionam Word-combinations with pa (‘by’, ‘on’ etc.) –
New and not so New Trends


Dzintra Lele-Rozentāle
Baiba Egle
Vārdkopas mūsdienu latviešu zinātnes valodā.
Starpdisciplināri orientētas korpuslingvistiskas
analīzes rezultāti

Wording in Contemporary Latvian Scientific Texts.
Results of an Inter-disciplinary Corpus Linguistic Study


Ieva Ozola
Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas

Interjektionen in den Mundarten von Niederkurland: Forschungsmöglichkeiten


Daiga Straupeniece
Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē

Dynamics of the Flora Lexis within
the Sub-dialect of Sventaja

Dzintra Šulce
Pareizrunas jautājumi Rīgas Latviešu biedrības
Valodniecības nodaļas sēžu materiālos (1933–1942)

Orthoepy Issues in Materials of Rīga Latvian Society
Linguistics Department Meetings (1933–1942)


Agris Timuška
Čiekurkoki Baltijā un citviet Eiropā: ģeolingvistisks pārskats

Conifers in the Baltics and across Europe: a Geolinguistic Survey


Anta Trumpa
Saule Latvijas vietvārdos

Saule ‘die Sonne’ in der Lettischen Toponymie


II daļa
Valoda un vide
Terminoloģija
Tulkošanas jautājumi


Aina Būdvytytė, Silvija Papaurėlytė-Klovienė
Kas mūsų tyko: nusikaltimo metafora politikos ir
sveikatos diskursuose

What Lies in Wait for us: Crime Metaphor in
Political and Health Discourse


Anita Helviga
Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti
latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās

Labels of Terminological Functionality of Word
in Latvian Explanatory Dictionaries


Sigita Ignatjeva
Senatnīguma imitācija Džeimsa Džoisa pastišu un parodiju tulkojumā

Imitation of Archaic Text in the Translation of Pastiches and Parodies by James Joyce


Irma Jurgaitytė
Etiketo raiška spausdintiniuose reklamos komunikatuose

Expression of Etiquette in Printed Advertising Communications


Rūta Kazlauskaitė
Spalvų žodžiai reklamos tekstuose kaip kokybės ženklas

Krāsu vārdi reklāmas tekstos kā kvalitātes zīme


Regīna Kvašīte
Džuljeta Maskuļūniene
Kazimiers Župerka
Par vārdu ideoloģisko vērtējumu

On Ideological Evaluation of Words


Nijolė Litevkienė
Lithuanian Latin Anatomical Terms in St. Šakelė-Puišys’ Lotynų-
lietuvių kalbų žodynas (Latin-Lithuanian Dictionary)

Lietuviešu-latīņu anatomijas termini S. Šakeles-Puiša
Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcā


Laimdota Ločmele
Eiropas Savienības Tiesas spriedumi kā hibrīdteksti

Judgments of the Court of Justice of the European Union
as Hybrid Texts


Ilga Migla
Valoda tviterī: lasot Lato Lapsas tviterkontu

Twitter-sprache: Twitter-konto von Lato Lapsa


Anitra Roze
Spēles „Pokémon Go” lietotājvārdi: dzimuma aspekts

Usernames of the Players of Pokémon Go: The Gender Aspect


Solvita Štekerhofa
Nāvessoda juridiskais un lingvistiskais aspekts: valodas materiāla liecības

The Legal and Linguistic Aspect of the Death Penalty: Testimonies in the Linguistic Material


Jolanta Vaskelienė
Mariaus Katiliškio novelės „Skara“ kohezijos ypatumai

The Particularities of Cohesion in the short Story “Scarf”
by Marius Katiliškis


Jānis Veckrācis
Implicītās informācijas pārnese Josifa Brodska
dzejoļu cikla „Vārdu šķira” tulkojumos angļu un latviešu valodā

Transfer of Implicit Information in the English and Latvian
Translations of Joseph Brodsky’s Cycle A Part of Speech


Inese Veisbuka
Intertekstualitāte Artura Rembo „Iluminācijās”

Intertextuality in Arthur Rimbaud’s “Illuminations”


In memoriam. Vilma Kalme (1932–2018)


Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma
„Vārds un tā pētīšanas aspekti” rakstu iesniegšanas un
noformēšanas vispārīgie principi


General Principles for Submitting and Formatting Articles
for the Conference Proceedings of Liepāja University
“The Word: Aspects of Research”
Ziņas par autoriem / About the Authors