SATURS

I daļa

Fonētika, gramatika, leksika, stilistika

Vārda diahroniskais un areālais aspekts

 

Brigita Bušmane

Dravanta, svilpene, circeņu zupa un citi putru resp. zupu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs 
Dravanta, svilpene, circeņu zupa and other Names of Porridge resp. Soup in Regional Sub-dialects of Latvia

Anna Frīdenberga

Pēda, pēdējs un pēdīgs 16. un 17. gadsimta rakstu avotos
Pēda, pēdējs and pēdīgs in the Written Sources of the 16th and 17th Centuries

Daiki Horiguči

Aizgūto pamatverbu un prefiksverbu lietojuma skaitliskās attiecības
Quantitative Relations of the Use of Loaned Base-verbs and Prefixed Verbs

Ilga Jansone

Silvijas Raģes (1928.2.XI–1976.20.VII) devums latviešu valodniecībā
Contribution of Silvija Raģe (1928.2.XI1976.20.VII) to Latvian Linguistics 

Agita Kazakeviča

Divdabis un palīgteikums jeb plašākas konstrukcijas ar divdabi mūsdienu tekstos
Participle and Subordinate Clause or Extended Detached Participle Constructions in Contemporary Texts

Iveta Kopankina

Vadībzinātnes jomas zinātnisko tekstu ievaddaļu makrostruktūras un mikrostruktūras sākotnējās izpētes rezutāti
Results of the Pilot Study of Macro- and Microstructures in the Introductory Parts of Scientific Texts in Management Science 

Justīne Kuzņecova

Leksēmas krāpt, krāpnieks un to sinonīmi latviešu tautasdziesmās
Lexemes krāpt ‘to cheat’, krāpnieks ‘cheater’and Their Synonyms in Latvian Folksongs

Sintija Ķauķīte

Abreviatūras publicistikā un interneta portālos
Abbreviations in Mass Media Texts and Internet Portals 

Kristīne Levāne-Petrova

Ciešamās kārtas tagadnes divdabju funkcionālā daudznozīmība
The Present Passive Participle and Its Different Functions in Latvian

Liene Markus-Narvila

Ā-celma verbu vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas refleksīvās formas galotne: LVDA materiāli
Die Endung der Reflexivform des Verbes mit ā-Stamm in der 2. Person Singular und Plural: das Material des LVDA 

Rafael Martin Calvo

Morphological Typology of Affixed Evaluative Forms in Spanish and Latvian
Afiksēto evaluatīvo atvasinājumu morfoloģiska tipoloģija spāņu un latviešu valodā 

Bronius Maskuliūnas

Senųjų lietuviškų tekstų leksikos semantika: liežuvis ir kalba
The Vocabulary of Old Lithuanian Texts: the Nouns liežuvis ‘tongue’ and kalba ‘language’ 

Ieva Ozola

Lejaskurzemes izlokšņu aprakstos neminētie: daļēji lokāmie divdabji
Die in den beschreibungen der Niederkurländische Mundarten nicht Erwähnten, Teilweise Deklinierbaren Partizipien 

Sanda Rapa

Vietvārda mūžs
Curriculum Vitae of Place Name 

Anitra Roze

Jaunvārdu atlases kritēriji „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”
Criteria for Selecting Neologisms to Include in the „Modern Latvian Dictionary” 

Anna Stafecka

Dažas verba formu paralēles Latgalē un Lejaskurzemē
Some Parallel Verb Forms in Latgale and Lower Kurzeme 

Daiga Straupeniece

Lingvistiskās īpatnības Būtiņģes un Sventājas teicējas XX gadsimta 60. gadu vēstulēs
Linguistic Features in the 1960s Letters of Informant from Butinge and Šventoji  

Agris Timuška

Daži dialektāli graudkopības termini: ģeolingvistisks pārskats
Some Dialectal Grain Farming Terms: a Geolinguistic Survey  

Anta Trumpa

Daži īpatnēji negatīvu īpašību apzīmējumi Jaunās Derības latviešu tulkojumā (1685)
Some Specific Denotations of Negative Qualities in the 1685 Latvian Translation of the New Testament

Edita Valiuliene

The Metaphoric Use of the English cool and its Cultural Background
Metaforiskais cool lietojums angļu valodā un tā kultūrkonteksts 

 Daira Vēvere

Patskaņu un divskaņu zuduma un ar to saistīto fonētisko pārveidojumu noturīgums dziļajās tāmnieku izloksnēs
The Stability of the Loss of Monophthongs and Diphthongs and Related Phonetic Changes in the Deep Tamian Subdialects 

II daļa

Valoda un vide
Terminoloģija
Tulkošanas jautājumi

Vineta Apse
Monta Farneste

Problems in Tertiary Level Essays
Problēmas augstskolas līmeņa esejās 

Ilze Auziņa
Kristīne Levāne-Petrova
Roberts Darģis

Latviešu valodas apguvēju kļūdu analīze: pareizrakstības kļūdas
Analysis of the Latvian Language Errors: Spelling Errors  

Agata Babina

Verba būt lietojums spāņu un latviešu valodā lingvodidaktiskiem mērķiem
The Use of the Verb to be in Spanish and Latvian Languages for Linguodidactic Purposes 

Agita Baltgalve

Vārds kā simbols ķīniešu „Pārmaiņu grāmatā”
Word as a Symbol in Chinese "Book of Changes” 

Karolina Butkuvienė

Identity Construction through Linguistic Means: Case studies of Young Adult Fiction
Zur Bedeutung der Sprachmittel bei der Identitätsfindung: Untersuchung der Jugendliteratur 

Aina Būdvytytė
Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Tėvas kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių ir
vokiečių kalbų pasaulėvaizdžiuose

The Father as a Reference Point of the World Categorization in the Worldviews of the Lituanian and German Languages 

Agnese Dubova

Sekundāro zinātnisko tekstu atlase un to makrostruktūras izpēte
Wahl der sekundären wissensschaftlichen Texte und deren makrostrukturelle Erforschung 

Andrejs Gorbunovs

Bērnu tiesību valodas vēsturiskā attīstība Latvijas teritorijā:
bērnu tiesību valodas salīdzinājums Vietējo civillikumu kopojumā un Civillikumā

Historical Development of Children’s Rights Language in Latvia: Comparison of Children’s Rights Language in Local Civil Code and Civil Law 

Ingars Gusāns
Mūzikas kluba „Melnā piektdiena“ afišas intervietnē
www.facebook.com
Music club᾽s "Melnā piektdiena" Posters in www.facebook.com 

Anita Helviga

Vārda episks nozīmes transformācija mūsdienu latviešu valodā
Meaning Transformation of the Word episks in the Contemporary Latvian Language 

Larisa Iļjinska 
Oksana Ivanova

Pragmatic Adaptation within Cognitive Approach to Translation of Popular Science Texts
Pragmatiskā adaptācija kognitīvajā pieejā populārzinātnisko tekstu tulkošanai

Oksana Ivanova

LSP Text Translation Teaching: Communicative Competence
VSM teksta tulkošanas mācīšana: komunikatīvā kompetence

Inga Kaija

Pretējā virziena valodas apguvēju tekstu analīze valodas apguvē
Analysis of Opposite Direction Learner Texts in Language Acquisition

Игopь Kopoлeв

Moдycная opганизация дискурсивных практик национального кооперативного коммуникативного поведения украинцев, русских, литовцев и американцев (США)
Mode-organization of Discursive Practices of the National Cooperative Communicative Behaviour of Ukrainians, Russians, Lithuanians, and Americans (USA)

Nijolė Litevkienė
Jeļena Korosteļova

Evolution of Lithuanian Anatomical Terominology: Anatomical Terms in Kazimieras Kuzavinis’ Dictionary Lotynų-Lietuvių kalbų žodynas
Lietuviešu anatomijas terminu attīstība: anatomijas termini Kazimiera Kuzaviņa Latīņu-lietuviešu valodas vārdnīcā 

Vineta Poriņa

Kritiskā incidenta metode Latvijas sabiedrības divvalodības pētniecībā 
The Critical Incident Technique in the Research into Bilingualism in Latvia’s Society

Valda Rudziša
Silga Sviķe
Solvita Štekerhofa

Juridisko pamatterminu glosārijs līgumtiesībās Latvijā izdoto nozarvārdnīcu kontekstā
Glossary of Contract Law Terms in the Context of Term Glossaries Issued in Latvia

Jānis Sīlis

Intertekstualitāte kanoniska oriģināldarba interpretācijā netradicionālā angļu avottekstā un tā latviešu tulkojumā
Intertextuality in an Untraditional English Source Text Based on an Interpretation of a Canonic Original Text and a Latvian Translation of the Source Text 

Haтaлия Cтeфaнoвa

Meтодическая процедура приминения сопоставительно-параметрического метода для анализа сем оценочно-маркированных слов англ. good / укр. добрий-добро 
Methodological Procedure of Applying the Comparative-Parametric Method for the Analysis of Semes of Evaluative Marked Words En. good/Ukr. добрий-дoбро  

Solveiga Sušinskienė

Nominalizations as Cohesive Devices in Mass Media Texts
Nominalizācijas kā sakarīguma paņēmieni plašsaziņas līdzekļu tekstos 

Silga Sviķe
Arturs Stalažs

Jaunās botāniskās vārdnīcas” mikrostruktūra: tradicionālais, mainīgais, inovatīvais
Microstructure of the New Dictionary of Botanical Terms: Traditional, Variable and Innovative Aspects 

Ilze Štrausa

Kāpēc tevi tā sauc?
Why is That Your Name? 

Daiva Šveikauskienė
Arūnas Ribikauskas
Vytautas Šveikauskas

Lietuvių kalbos žodžių kompiuterinis kodavimas
Computerkodierung der Wörter von litauischen Sprache