KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA

CONFERENCE AGENDA

28. novembris

Dalībnieku reģistrācija
4. stāva vestibils

11.30–12.00

Registration
4th floor lobby

ATKLĀŠANAS SĒDE

Aktu zāle

12.00–13.40

OPENING SESSION

Assembly hall

Kafijas pauze

4. stāva vestibils

13.40–14.40

Coffee break 4th floor lobby

SEKCIJU DARBS

Sk. sekciju darba kārtību

14.40–16.40

WORKSHOPS

Please see the workshop’s agenda

Diskusiju vakars

17.30

Informal part and discussions

29. novembris

SEKCIJU DARBS

Sk. sekciju darba kārtību

10.00–11.20

WORKSHOPS

Please see the workshop’s agenda

Starpbrīdis

11.20–11.40

Break

SEKCIJU DARBS

Sk. sekciju darba kārtību

11.40–13.20

WORKSHOPS

Please see the workshop’s agenda

Konferences nobeigums

13.40

Closing of the conference

Cien. konferences dalībnieki –
referenti un sekciju vadītāji!

Lūdzam ņemt vērā, ka 20 minūtes ir paredzētas
gan referātam, gan jautājumiem un diskusijām.
Honourable Presenters and Section Heads,
please note that 20 minutes are allotted not only
for the presentation but also for questions and
further discussions.

KONFERENCES ATKLĀŠANAS SĒDE

OPENING SESSION OF THE CONFERENCE

Sēdes vadītāja Linda LAUZE

Konferences atklāšana

Uzrunas konferences dalībniekiem

Vineta ERNSTSONE

Valsts valodas politikas saskarjomu izvērtējums: ar skatu nākotnē

Diāna LAIVENIECE

Infinitīva izvēle un lietojums mērķa formulējumā zinātniskajos rakstos latviešu valodā (2008–2018)

Anna STAFECKA

Ieskats dialektu pētniecībā Latvijā un Lietuvā: paralēlais un atšķirīgais

Ainārs DIMANTS

No plašsaziņas „līdzekļiem” līdz latviešu valodas komunikācijas terminu vārdnīcai


VĀRDS: JĒDZIENS, TERMINS, KOMUNIKĀCIJA

WORD: CONCEPT, TERM, COMMUNICATION

225. telpa Room 225

Sekcijas vadītāji

Māris BALTIŅŠ, Anita HELVIGA, Regīna KVAŠĪTE

28. novembris

14.40–15.00

Regīna KVAŠĪTE
Latvijas reģionu nosaukumi lietuviešu valodā

15.00–15.20

Vilija CELIEŠIENĖ
Kalbiniai lietuviškos interneto reklamos požymiai ir konkurencija su anglų kalba

15.20–15.40

Justīne KUZŅECOVA
Vācu valodas ietekme uz krāpniecības leksiski semantiskā lauka attīstību latviešu valodā

15.40–16.00

Virginija STANKEVIČIENĖ
Svetimų kalbų įtaka naujų reikšmių atsiradimui lietuvių kalboje

16.00–16.20

Reda ŠATŪNIENĖ
Lietuvos „nekonvencinės medicinos portretas”: subjektyvių interpretacijų, nevieningų sampratų sklaida visuomenėje ir reikšmė savigydos
praktikų status quo 29. novembris

10.00–10.20

Anita HELVIGA
Latviešu folkloristikas terminoloģijas attīstība: vēsturiskais un leksikogrāfiskais aspekts

10.20–10.40

Ingars GUSĀNS
Atslēgas vārdi latviešu metālmūzikas tekstos

10.40–11.00

Helēna GIZELEZA, Kristīne KĀRKLIŅA, Irina KALIŅINA
Terminoloģijas atveide slēgtās kopienās: LGBT terminoloģijas piemērs

11.00–11.20

Māris BALTIŅŠ
Skolotāja P. Zēvalda (Seewald) savāktais jaunvārdu un mazāk zināmo vārdu krājums (1874)

11.20–11.40

Starpbrīdis

11.40–12.00

Olga BILLERE
Sakāmvārda kā valodas vienības īpašības

12.00–12.20

Ilva SKULTE
Mediji un skola: komunikācijas un mediju terminoloģija medijpratības apguves kontekstā

12.20–12.40

Sergejs KRUKS
Komunikācijas zinātnes terminu pragmatika

12.40–13.00

Анжелика ДУБАСОВА
Лексическая неоднозначность в экспериментальных исследованиях: метаанализ

13.00–13.20

Ilze ŠTRAUSA
Intervijas laikraksta Zemgale rubrikā „Mazliet privāti” (2015–2016) – avots personvārdu pētniecībā

VALODA: APGUVE UN LIETOJUMS

LANGUAGE: ACQUISITION AND USE

243. auditorija Room 243

Sekcijas vadītājas

Inga KAIJA, Dzintra LELE-ROZENTĀLE, Dzintra ŠULCE

28. novembris

14.40–15.00

Jurgita MACIENĖ
The Peculiarities of Students’ Thesis Style

15.00–15.20

Lucía CABRERA-ROMERO
Stereotypes in Spanish as a Foreign Language Textbooks

15.20–15.40

Agata BABINA
Dažu spāņu valodas verbu deiksi un to apguve

15.40–16.00

Inga LAIZĀNE
Tekstuālā materiāla daudzveidība latviešu valodas kā svešvalodas mācību grāmatās pieaugušajiem

16.00–16.20

Ilze AUZIŅA, Kristīne LEVĀNE-PETROVA, Inga KAIJA
Iespējamie kļūdu tipi latviešu valodas apguvēju tekstos: mērķgrupas diskusijas kopsavilkums

29. novembris

10.00–10.20

Svetlana POLKOVŅIKOVA, Inguna TEILĀNE
Subjektīvā modalitāte valodnieku recenzijās

10.20–10.40

Ineta BALODE, Dzintra LELE-ROZENTĀLE
Lingvistikas nozīmība veselības un medicīnas nozarē. Kopējie izaicinājumi un iespējas veselības aprūpē

10.40–11.00

Iveta KOPANKINA
Viltusdraugi vadībzinātnes promocijas darbu kopsavilkumos angļu un latviešu valodā

11.00–11.20

Solvita POŠEIKO
Jēdzienu izpratne kā stūrakmens zinātniskās valodas attīstībai: lingvistiskās ainavas terminoloģijas apguve
un lietojums vidusskolā

11.20–11.40

Starpbrīdis
11.40–12.00

Agnese DUBOVA, Sindija ANSBERGA
Zinātniskā raksta struktūra humanitārajās zinātnēs

12.00–12.20

Dzintra LELE-ROZENTĀLE
Zinātniskie raksti inženierzinātņu jomā. Transdisciplinārie un nozarspecifiskie elementi tekstveidē

12.40–13.00

Baiba EGLE, Kristīne TOMASE
Zinātniskā raksta strukturālās īpatnības sociālajās zinātnēs

12.40–13.00

Egita PROVEJA
Zinātniskais raksts dabaszinātņu nozarēs: kopīgais un atšķirīgais

13.00–13.20 Dzintra ŠULCE, Dana TIHOMIROVA
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes tekstu raksturojums lingvistiskā
aspektā

VĀRDS: FORMA, AREĀLS, VĒSTURE

WORD: FORM, AREAL, HISTORY

203. auditorija Room 203

Sekcijas vadītāji

Ieva OZOLA, Daiga STRAUPENIECE, Agris TIMUŠKA

28. novembris

14.40–15.00

Jurgita MIKELIONIENĖ
Tekstynais grįstas kuopinių lietuvių kalbos daiktavardžių tyrimas

15.00–15.20

Danguolė GAUDINSKAITĖ
Lietuvių kalbos sinonimiški bendrašakniai asmenų pavadinimai darybos kategorijų aspektu

15.20–15.40

Jolanta VASKELIENĖ
Albino Žukausko naujadarai – sudurtiniai daiktavardžiai

15.40–16.00

Inta LĪSMANE, Ilze RUŽA
Slimību nosaukumi: leksiskais, semantiskais un stilistiskais aspekts

16.00–16.20

Anna VULĀNE
Darbības vārdu raksturojums M. Bukša un J. Placinska „Latgaļu volūdas gramatikā”

16.20–16.40

Daiga STRAUPENIECE
Par kādu žemaišu konstrukciju ar verbu ļubēt Sventājas latviešu valodā

29. novembris

10.00–10.20

Evelīna ZILGALVE
Partikulas vien apkaime izteikumā

10.20–10.40

Brigita BUŠMANE
Par dažiem ēdienu nosaukumiem latviešu valodas izloksnēs

10.40–11.00

Juris BALDUNČIKS
Pašdarināta degvīna nosaukumi: samagonka un kandža

11.00–11.20

Anna FRĪDENBERGA
Kādas ādas atrodam 17. gadsimta latviešu rakstu avotos

11.20–11.40

Starpbrīdis

11.40–12.00

Agris TIMUŠKA
Baltu un albāņu valodas seno kontaktu liecinieki Lejaskurzemē: Grobiņas dižskābarži un citi

12.00–12.20

Anete DAINA
Par dažām verba formām Ērģemes izloksnē un tās apkaimē

12.20–12.40

Daira VĒVERE
Fonētisko īpatnību dinamika dziļajās tāmnieku izloksnēs

12.40–13.00

Ieva OZOLA, Līga AGRUMA, Elza OZOLA, Rita KAPENIECE-KLAUŽA
Izloksnes Priekules novadā 21. gadsimtā

13.00–13.20

Liene MARKUS-NARVILA
Ieskats Virgas izloksnes fonētikā un morfoloģijā

VALODA: TEKSTS UN DISKURSS

LANGUAGE: TEXT AND DISCOURSE

227. auditorija Room 227

Sekcijas vadītāji

Sigita IGNATJEVA, Larisa IĻINSKA, Jānis VECKRĀCIS

28. novembris

14.40–15.00

Vineta PORIŅA
Latviešu valodnieku dzīvesstāsti videoliecībās Latvijas digitālo humanitāro zinātņu kontekstā

15.00–15.20

Nedas JURGAITIS
Metaphern im Diskurs der globalen Erwärmung: eine vergleichende Analyse

15.20–15.40

Virginija STANKEVIČIENĖ, Viorika ŠESTAKOVA,
Daiva ZAVISTANAVIČIENĖ

Analysis of Terms Denoting Financial Actions in English and Lithuanian Languages

15.40–16.00

Džiuljeta MASKULIŪNIENĖ
Predecessors of the Lithuanian Didactic Novella of the 19th Century

16.00–16.20

Rafael MARTIN CALVO
A Corpus-based Translation Analysis of Non-EVAL Textual Equivalents in Latvian for Spanish Evaluative Forms

29. novembris

10.00–10.20

Larisa IĻINSKA, Oksana IVANOVA, Diāna IVANOVA
Developing Textual Competence in the Digital Age

10.20–10.40

Baiba EGLE
Linguistic and Cultural Issues in Knitting Chart Reading

10.40–11.00

Jānis VECKRĀCIS
Juridisko tekstu tulkošana: daži informācijas izgūšanas un sintaktiskie apsvērumi

11.00–11.20

Laimdota LOČMELE
Eiropas Savienības Tiesas spriedumu teksta interpretācija un analīze

11.20–11.40

Starpbrīdis

11.40–12.00

Silga SVIĶE, Inga KAIJA, Karina ŠĶIRMANTE, Aiga VECKALNE,
Andrejs GORBUNOVS

Medicīnas terminu vārdnīca: mobilās lietotnes izstrādes metodoloģija un izmantotie digitālie resursi

12.00–12.20

Ilga MIGLA
Biežāk lietotie tautību nosaukumi latviešu valodas frazeoloģismos

12.20–12.40

Līga ROMĀNE-KALNIŅA
Questions as Rhetorical Moves for Addressing the National Spirit of Estonians,
Latvians and Lithuanians in Presidential Speeches

12.40–13.00

Elīna VEINBERGA
Tēlainās domas izteiksmes līdzekļi 1918. un 1919. gada Kurzemes Vārdā

13.00–13.20

Jūlija ZĀLĪTE
Kā televīzijas eksperti realizē runātāju maiņu politiskajos diskusiju raidījumos?
Vācu un latviešu politisko televīzijas raidījumu salīdzinājums

Informējam, ka mārketinga vajadzībām Liepājas Universitātes pasākumi tiek fotografēti un fotogrāfijas var tikt izvietotas Liepājas Universitātes mājaslapā un sociālajos tīklos.

Gadījumā, ja nevēlaties, lai Jūsu fotogrāfijas tiktu izvietotas Liepājas Universitātes mājaslapā un sociālajos tīklos, lūdzu par to rakstveidā informēt Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļu (116. telpa).

Please be informed that for marketing purposes Liepaja University events are being photographed and may be posted on the Liepaja University website and social networks.

In case you do not want your photos to be posted on the Liepaja University website and social networks, please inform the Liepaja University Public Relations Department (Room 116).

Lejupielādēt programmu