KONFERENCES DARBA KĀRTĪBA
CONFERENCE AGENDA

 

 

 

 

26. novembris

 

SEKCIJU DARBS

tiešsaistē

Sk. sekciju darba kārtību

10.00–12.00

12.40–14.20

14.40–16.20

WORKSHOPS

online

Please see the workshop’s agenda

 

27. novembris

 

SEKCIJU DARBS

tiešsaistē

Sk. sekciju darba kārtību

10.00–12.00

12.40–14.20

14.40–16.20

WORKSHOPS

online

Please see the workshop’s agenda

 

 

 

Diskusija “Zinānisko

tekstu veidi” tiešsaistē

11.00–12.30

Disscusion “Types of Scientific Text” online

 

 

 

Cien. konferences dalībnieki, referenti un sekciju vadītāji! Lūdzam ņemt vērā, ka 20 minūtes ir paredzētas gan referātam, gan jautājumiem un diskusijām.

Honourable Presenters and Section Heads!  Please note that 20 minutes are allotted not only for the presentation but also for questions and further discussions.

Konference notiek tiešsaistes platformā MS Teams
he conference takes place on the online platform MS Teams

 

 

TEKSTS, KOMUNIKĀCIJA UN VĀRDA LIETOJUMS

TEXT, COMMUNICATION AND WORD USAGE

Ceturtdien, 26. novembrī

 

10.00–10.20

SEKCIJAS ATKLĀŠANA UN INFORMĀCIJA PAR DARBU

Sēdes vadītājs Jānis Valdmanis

10.20–10.40

Sandra Veinberga (Liepājas Universitāte)

Tēmturis jeb mirkļbirka kā digitālās saziņas kopsaucējs

10.40–11.00

Eglė Gabrėnaitė, Domantė Vaišvylaitė (Vilnius University)

Retoriniai aktualiojo diskurso tyrimai: COVID-19 grėsmės suvoktis

11.00–11.20

Linda Lauze (Liepājas Universitāte)

Uzrunas lietojums latviešu valodā politkorektuma aspektā

11.20–11.40

Olena Materynska (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Die anthropomorphe Darstellung des Krieges aus soziolinguistischer und psycholinguistischer Sicht

11.40–12.00

Dite Liepa, Kristīne Mežapuķe (LU Latviešu valodas institūts)

Ieskats TV žurnālistu valodas lietojumā (2019–2020)

12.00–12.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Elīna Veinberga

12.40–13.00

Jānis Valdmanis (Latviešu valodas aģentūra)

Laimdots Ceplītis – nozīmīga personība latviešu valodniecībā

13.00–13.20

Ina Druviete (Latvijas Universitāte, LU Latviešu valodas institūts)

Valodu daudzveidība 2050. gadā: prognozes pasaulei un Latvijai

13.20–13.40

Līga Romāne-Kalniņa (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra)

The Linguistic Profile of the Speeches of the President of Latvia

Egils Levits: Ceremonial, Judicial or Political Rhetoric

13.40–14.00

Andrejs Gorbunovs (Ventspils Augstskola)

Bērnu tiesību diskurss Lielbritānijā

14.00–14.20

Laimdota Ločmele (Latvijas Universitāte)

Modalitāte Eiropas Savienības Tiesas spriedumos angļu valodā

14.20–14.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Linda Lauze

14.40–15.00

Olga Billere (Latvijas Universitāte)

Sakāmvārdi un parunas: atšķirīgais un līdzīgais

15.00–15.20

Elīna Veinberga (Latvijas Kultūras akadēmija)

Metonīmija latviešu un angļu frazeoloģismos

15.20–15.40

Ilga Migla (LU Latviešu valodas institūts)

Tautību un rasu nosaukumi latviešu valodas frazeoloģismos

15.40–16.00

Kārlis Vērdiņš (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts)

Nenormatīvās seksualitātes un dzimtes apzīmējumi latviešu valodā

16.00–16.20

Ingars Gusāns (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) Darbības vārdi latviešu metālmūzikas tekstos

SEKCIJAS NOBEIGUMS

 

 

ZINĀTNES VALODA UN TERMINOLOĢIJA

LANGUAGE OF SCIENCE AND TERMINOLOGY

Ceturtdien, 26. novembrī

 

10.00–10.20 SEKCIJAS ATKLĀŠANA UN INFORMĀCIJA PAR DARBU

Sēdes vadītāja Diāna Laiveniece

10.20–10.40

Nedas Jurgaitis (Siauliai State College)

Zur Entstehung und Entwicklungdes Terminus Konzept in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen

10.40–11.00

Anita Helviga (Liepājas Universitāte)

Daži problēmjautājumi stilistikas terminogrāfijā

11.00–11.20

Nijole Litevkiene (Siauliai State College)

Anatomical Terms in J. Žilinskas “Osteologijos ir syndesmologijos trumpas vadovėlis”

11.20–11.40

Inta Līsmane, Ilze Ruža (Latvijas Universitāte)

Terminoloģiskās vārdkopas medicīnas terminu un frāžu sarunvārdnīcā pacienta subjektīvā un objektīvā stāvokļa raksturošanai

11.40–12.00

Māris Baltiņš (Valsts valodas centrs)

Nozares terminoloģijas attīstībā būtiskākās publikācijas: definīcija, atlase, lietojums

12.00–12.40 PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Agnese Dubova

12.40–13.00

Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte)

Pirmais teikums: zinātniskā raksta pieteikums

13.00–13.20

Agita Kazakeviča (LU Latviešu valodas institūts,

LU Akadēmiskais apgāds)

Latviešu zinātnes valoda: redaktores skatījums

13.20–13.40

Egita Proveja (Ventspils Augstskola)

Vizualizēšanas līdzekļi latviešu zinātnes valodā

13.40–14.00

Sigita Ignatjeva (Liepājas Universitāte)

Zinātnes valoda Džeimsa Džoisa pētniecībā

14.00–14.20

Baiba Egle (Ventspils Augstskola)

Knitting Confusion: Communicating Knitting Tradition in Latvian and English

14.20–14.40 PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Anita Helviga

14.40–15.00

Dzintra Lele-Rozentāle, Baiba Egle (Ventspils Augstskola)

Svešvalodu lietojums latviešu zinātniskajos rakstos: globalizācijas tendences un reģionālā specifika

15.00–15.20

Līva Vecvagare (Liepājas Universitāte)

Darbības vārdu gramatisko kategoriju lietojums latviešu zinātnes valodā

15.20–15.40

Agnese Dubova (Ventspils Augstskola)

Ievada teksta struktūrelementi un to formulējumi

15.40–16.00

Dzintra Šulce, Dana Tihomirova (Liepājas Universitāte)

Citāti zinātniskajos tekstos un ar to lietojumu saistītie komentāri

16.00–16.20

Artūrs Viļums, Iveta Kopankina (Ventspils Augstskola)

Deiktiskās, retrospektīvās un prospektīvās konstrukcijas zinātnes valodā

16.20–16.40

Svetlana Polkovņikova, Vilma Šaudiņa, Inguna Teilāne (Daugavpils Universitāte)

Intertekstualitāte valodnieku recenzijās par promocijas darbiem

SEKCIJAS NOBEIGUMS

 

DIAHRONISKĀ UN AREĀLĀ LINGVISTIKA

DIAHRONIC AND AREAL LINGUISTICS

Piektdien, 27. novembrī

10.00–10.20

SEKCIJAS ATKLĀŠANA UN INFORMĀCIJA PAR DARBU

Sēdes vadītāja Ieva Ozola

10.20–10.40

Brigita Bušmane (LU Latviešu valodas institūts)

Ieskats latviešu valodas izloksnēs apzinātajos biezputru nosaukumos

10.40–11.00

Karīna Krieviņa (Liepājas Universitāte) Personvārdi Nīcas pagasta Verbeļu kapos

11.00–11.20

Aušra Žemienė (Vilnius Gediminas Technical University)

Dėl Juodkrantės bažnyčios 1820–1874 m. mirčių registre užrašytų asmenvardžių autentiškumo

11.20–11.40

Alma Ragauskaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Dėl kaimų gyventojų antroponimų darybos seniausioje Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje

11.40–12.00

Ilze Štrausa (LU Latviešu valodas institūts)

Ieskats kaķu vārdu izvēles motivācijā

12.00–12.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Liene Markus-Narvila

12.40–13.00

Sintija Ķauķīte (LU Latviešu valodas institūts)

Pieturzīmes senajos latviešu tekstos

13.00–13.20

Pēteris Vanags (Latvijas Universitāte, Stokholmas Universitāte)

Tagadnes divdabji 16.–17. gadsimta latviešu rakstos

13.20–13.40

Anna Frīdenberga (LU Latviešu valodas institūts)

Darinājumu ligzda ar pamatvārdu gādāt senajos rakstu avotos

13.40–14.00

Juris Baldunčiks (Ventspils Augstskola)

Vārda ceriņi vēsture latviešu valodā: hronoloģija, varianti un sinonīmi

14.00–14.20

Agris Timuška (LU Latviešu valodas institūts)

Paradīzes ābols un tā līdzinieki: ģeolingvistisks pārskats

14.20–14.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītājs Pēteris Vanags

14.40–15.00

Daira Vēvere (LU Latviešu valodas institūts)

Lingvistisko īpatnību paralēles kursiskajās un dziļajās tāmnieku izloksnēs

15.00–15.20

Liene Markus-Narvila (LU Latviešu valodas institūts)

Kāda sievietei nozīmīga verba lietojums latviešu valodas izloksnēs

15.20–15.40

Anete Daina (LU Latviešu valodas institūts)

Numerāļi Ērģemes izloksnē un tās apkaimē

15.40–16.00

Ieva Ozola (Liepājas Universitāte)

u-celma lietvārdi Lejaskurzemes izloksnēs

16.00–16.20

Anna Stafecka (LU Latviešu valodas institūts)

Darbības vārdu tagadnes no-celmi latviešu valodas izloksnēs

SEKCIJAS NOBEIGUMS

 

 

VALODU APGUVE UN LINGVISTISKIE RESURSI

LANGUAGE ACQUISITION AND LINGUISTIC RESOURCES

Piektdien, 27. novembrī

 

10.00–10.20

SEKCIJAS ATKLĀŠANA UN INFORMĀCIJA PAR DARBU

Sēdes vadītāja Sigita Ignatjeva

10.20–10.40

Līga Belicka, Ruta Svētiņa (Latvijas Universitāte)

Leksikogrāfisko tiešsaistes rīku izmantošana nozares angļu valodas kursā vispārējo akadēmisko prasmju attīstīšanai

10.40–11.00

Daiva Jakavonytė-Staškuvienė (Vytautas Magnus University)

The Benefits of Colloborative Learning of Language in Different Subject Lessons as Seen by Primary School Students:

The Case of One Lithuanian City School

11.00–11.20

Ingrida Balčiūnienė (Vytautas Magnus University)

Lexical Diversity and Productivity in Lithuanian Children with Developmental Language Disorder

11.20–11.40

Diāna Liepa (Latvijas Universitāte)

A Comprehensive Approach of Teaching and Learning Languages:

In Search of a Coherent Framework

11.40–12.00

Larisa Iļinska, Oksana Ivanova, Diāna Ivanova (Rīgas Tehniskā universitāte)

Transdisciplinary Approach to Textual Analysis in Translation Classroom

12.00–12.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Kristīne Levāne-Petrova

12.40–13.00

Inga Kaija (Rīgas Stradiņa Universitāte,

LU Matemātikas un informātikas institūts)

Daiva Puškoriutė-Ridulienė (Vytautas Magnus University)

Darbības vārdi būt un būti otrās baltu valodas apguvē

13.00–13.20

Agne Jakavonyte-Akstiniene (Vilnius University)

The Opinion of the Prospective Healthcare Professionals about the Concepts of the Infectious Diseases

13.20–13.40

Regīna Kvašīte, Kazimiers Župerka (Šauļu Universitāte)

Laucinieka tēls valodā: lietuviešu kaimiečiai, latviešu laucinieki un to sinonīmi

13.40–14.00

Ligita Judickaite-Pašvenskienė

(Kaunas University of Applied Sciences)

How (if) Film Titles Cross the Boundaries of Languages

14.00–14.20

Linda Gaile (Liepājas Universitāte)

Die Bedeutung der Korpuslinguistik in der Erforschung der zielsprachlichen Verdolmetschung

14.20–14.40

PĀRTRAUKUMS

Sēdes vadītāja Inga Kaija

14.40–15.00

Rafael Martín Calvo (Ventspils Augstskola)

A Quantitative Framework for the Incidence of Evaluative Morphology Resources in Languages

15.00–15.20

Kristīne Levāne-Petrova (LU Matemātikas un informātikas institūts)

Izteicēja 3. personas konstrukcijas ar vispārinātu darītāju

15.20–15.40

Roberts Kudirka (Viļņas Universitāte, Kauņas fakultāte)

Lietuviešu valodas žargona adverbializētie vārdi un adverbi bez formantiem un to adaptācijas īpatnības

15.40–16.00

Evija Liparte (neatkarīga pētniece)

Skorbuļēra, vainagmireklis, uhaņveidīgs, LustīgsKoronBalle un citi – neliels ieskats kovidlaika salikteņos

16.00–16.20

Moreno Bonda (Vytautas Magnus University)

Contextualizing the toponym and ethnonym Baltic and Balts in the Colours-Cardinal Point System. An

Application of Cognitive Linguistics in a Comparative Frame

 

SEKCIJAS NOBEIGUMS

DISKUSIJA „ZINĀTNISKO TEKSTU VEIDI”

DISSCUSION “TYPES OF SCIENTIFIC TEXT”

27. novembris

 

11.00–11.10

DISKUSIJAS ATKLĀŠANA

Diskusijas vadītāja Agnese Dubova

11.10–11.20

Egita Proveja (Ventspils Augstskola)

Zinātnisko tekstu veidu klasifikācijas veidošana.

Projekta koncepcija

11.20–11.35

DISKUSIJA

11.35–11.40

Dzintra Lele-Rozentāle (Ventspils Augstskola)

Monogrāfija

11.40–11.50

DISKUSIJA

11.50–11.55

Baiba Egle (Ventspils Augstskola)

Anotācija

11.55–12.05

DISKUSIJA

12.05–12.10

Egita Proveja (Ventspils Augstskola)

Tēzes

12.10–12.20

DISKUSIJA

12.20–12.30

 

 

DISKUSIJAS NOBEIGUMS

Reģistrēšanās diskusijai vienlaikus ir apliecinājums, ka neiebilstat pret diskusijas videoierakstu.

Registering for a discussion is a confirmation that you do not object to the video recording of the discussion.